JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje izvršnog direktora za tehničke poslove Javnog preduzeća „Komunalno” d.o.o. Breza JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje izvršnog direktora za tehničke poslove Javnog preduzeća „Komunalno” d.o.o. Breza
Na osnovu člana 263. stav (3) Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH“, br.81/15 i 75/21), a u vezi s članom 303. stav (1)... JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje izvršnog direktora za tehničke poslove Javnog preduzeća „Komunalno” d.o.o. Breza

Na osnovu člana 263. stav (3) Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH“, br.81/15 i 75/21), a u vezi s članom 303. stav (1) istog Zakona, člana 12. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br.08/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br.12/03, 34/03 i 65/13), člana 42. stav (3) Statuta Javnog preduzeća „Komunalno” d.o.o. Breza, br.1157-07-05-33-2./18 od 07.05.2018. godine i Odluke Nadzornog odbora o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje izvršnog direktora za tehničke poslove Javnog preduzeća „Komunalno”d.o.o.Breza, broj:2463-13-10-I-N-6./21 od 13.10.2021. godine, na prijedlog Konkursne komisije za provođenje postupka izbora kandidata za poziciju izvršnog direktora za tehničke poslove Javnog preduzeća „Komunalno”d.o.o.Breza, a u skladu člana 2. stav 2. alineja 1. Odluke Nadzornog odbora o imenovanju Konkursne komisije, broj:2710-21-10-III-V-1./21 od 21.10.2021. godine s Odlukom Nadzornog odbora o izmjeni Odluke o imenovanju Konkursne komisije, broj:2895-10-11-V-V-4./21 od 10.11.2021. godine, Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Komunalno” d.o.o. Breza, raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje izvršnog direktora za tehničke poslove

Javnog preduzeća „Komunalno” d.o.o. Breza

 

I

Objavljuje se javni konkurs za izbor i imenovanje izvršnog direktora za tehničke poslove Javnog preduzeća „Komunalno” d.o.o. Breza, na mandatni period od 4 (četiri) godine.

S izabranim kandidatom zaključuje se menadžerski ugovor kojim će se urediti prava i obaveze izvršnog direktora za tehničke poslove, plaća i ostale naknade u skladu s važećim propisima.

 

II

Opis pozicije izvršnog direktora za tehničke poslove Javnog preduzeća „Komunalno”d.o.o. Breza:

Uz pripadajuće nadležnosti i odgovornosti iz domena Uprave preduzeća, izvršni direktor za tehničke poslove ima nadležnost i odgovornost i za sljedeće poslove:

organizira i rukovodi radom Tehničkog sektora u preduzeću (Tehnička služba, PJ „Vodovod i  grijanje”i PJ „Čistoća“); organizira i koordinira rad PJ „Vodovod i grijanje“ i PJ „Čistoća“; vrši nadzor nad radom rukovodioca navedenih poslovnih jedinica i odgovoran je za radnu disciplinu u PJ „Vodovod i grijanje“ i PJ „Čistoća“; izdaje naloge za rad rukovodiocima  PJ „Vodovod i grijanje“ i PJ „Čistoća“ i brine o izvršenju istih; poduzima sve potrebne organizacione mjere za nesmetano snabdijevanje vodom i toplom vodom, održavanje kanalizacije i čistoće; daje stručno mišljenje u vezi sa tehničkim i tehnološkim pitanjima procesa rada, daje stručna uputstva za rad, izrađuje višegodišnje, godišnje i mjesečne planove razvoja distributivne mreže vodosnabdijevanja i snabdijevanja toplom vodom; učestvuje u izradi planova preduzeća, sanacije ili rekonstrukcije sistema vodovodne, toplovodne i kanalizacione mreže, sudjeluje u ishođenju lokacijskih dozvola i potvrda glavnih projekata sistema vodovodne, toplovodne i kanalizacione mreže;sastavlja program rada poslovnih jedinica i rada odjela, preuzima tehničko-tehnološku dokumentaciju, kontroliše je i potpisuje; prati potrošnju i gubitke u sistemima vodosnabdijevanja i snabdijevanja toplom vodom i poduzima mjere za smanjenje istih; vrši izradu strateških programa za ozelenjavanje javnih i drugih površina; planira nabavku potrebnih količina posipnog materijala za zimsku službu i vodi računa o iskorištenju i uskladištenju istog; u toku aktivnosti zimske službe ovjerava evidenciju rada angažiranih sredstava i radnika za dati period; odgovorno je lice za realizaciju programa po svim elementima; kontinuirano prati stanje na deponiji i preduzima potrebne mjere na sanaciji i zatrpavanju posipnim materijalom deponovanih površina; prikuplja podatke o izvršenim radovima o stanju na terenu te informira direktora preduzeća, uz prijedlog novih mjera za realizaciju programa rada; vodi računa o racionalnoj potrošnji materijala, eksploataciji mehanizacije, iskorištenosti radne snage, vodi računa o rokovima i kvaliteti izvedenih radova, vodi brigu o blagovremenom snabdijevanju radilišta repromaterijalom, mehanizacijom i radnom snagom, surađuje sa nadzornim organima i pruža im neophodne podatke i informacije, kontroliše sprovođenje mjera zaštite na radu, poslovima obezbjeđenja i sigurnosti obezbjeđenja;prati upoznavanje novih tehnologija za poboljšanje izvršenja komunalnih usluga i izrada prijedloga za uvođenje istih u proces rada PJ; priprema i podnosi godišnji popis potrebnog materijala za javnu nabavku, obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom, za nesmetano odvijanje organizacije rada i vođenja poslovanja preduzeća, podliježe dužnostima, odgovornostima i ograničenjima koja su utvrđena Zakonom o javnim preduzećima; nosilac je izrade operativnih trogodišnjih, godišnjih i periodičnih planova, prati realizaciju istih po PJ-ma; odgovoran je za sprovođenje  mjera zaštite na radu i protivpožarnih mjera preduzeća; vrši i druge poslove po nalogu direktora preduzeća.

 

III

Kandidat koji aplicira za poziciju izvršnog direktora za tehničke poslove u JP „Komunalno”d.o.o.Breza, mora ispunjavati opće i posebne uslove.

A) Opći uslovi su:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 2. da je osoba starija od 18 (osamnaest) godina;
 3. da je osoba mlađa od 65 (šezdesetpet) godina na dan imenovanja;
 4. da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova pozicije za koju se kandiduje;
 5. da nije otpušten iz državne službe, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta), u periodu od 3 (tri) godine prije dana objavljivanja ovog konkursa;
 6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine);
 7. da nije osuđivan za krivično djelo i za prekršaj nespojiv s dužnošću u Upravi preduzeća 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne, prije dana objavljivanja ovog konkursa;
 8. da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti Uprave preduzeća;
 9. da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH”, br.12/03, 34/03 65/13);
 10. da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu odredaba Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH („Službeni glasnik BiH”, br.16/02,12/04, 63/08 i 18/12) i Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH („Službene novine FBiH”, br.70/08);
 11. da ne vrši funkciju predsjednika ili člana Nadzornog odbora ili Uprave drugog društva ili institucije;
 12. da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje poslova iz nadležnosti izvršnog direktora za tehničke poslove.

B) Posebni uslovi su:

 1. da ima završenu visoku stručnu spremu (VSS /VII stepen) odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje sa 240 ECTS bodova), ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, fakultet tehničkog smjera;
 2. da ima najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci;
 3. da u pisanoj formi ponudi program rada i razvoja preduzeća u mandatnom periodu (potpisan);
 4. da ima iskustvo i stručnost u oblastima od značaja za rad i poslovanje preduzeća (navedeni uslov provjerit će se putem intervjua);
 5. poznavanje rada na računaru;
 6. da posjeduje vozačku dozvolu “B” kategorije.

 

IV

Uz potpisanu prijavu na javni konkurs kandidati su obavezni dostaviti originale ili ovjerene fotokopije dokumenata, ne starije od 6 (šest) mjeseci kojima se dokazuje ispunjavanje traženih općih i posebnih uslova i to:

 1. CV (biografija), adresa i kontakt telefon ili e-mail;
 2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 (šest) mjeseci pri čemu se navedeni rok računa od dana izdavanja uvjerenja od strane nadežnog organa do dana predaje prijave na ovaj javni konkurs);
 3. izvod iz matične knjige rođenih;
 4. ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova pozicije za koju se kandiduje (ljekarsko uvjerenje dostavlja kandidat koji bude izabran);
 5. potpisana izjava kandidata ovjerena od nadležnog općinskog organa da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od 3 (tri) godine od dana objavljivanja ovog konkursa;
 6. potpisana izjava kandidata ovjerena od nadležnog općinskog organa da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;
 7. uvjerenje nadležnog suda da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prijestup nespojiv s dužnošću u Upravi preduzeća 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne, prije dana objavljivanja ovog konkursa (uvjerenje dostavlja kandidat koji bude izabran);
 8. potpisana izjava kandidata ovjerena od nadležnog općinskog organa da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti Uprave preduzeća u kojoj se kandiduje;
 9. potpisana izjava kandidata ovjerena od nadležnog općinskog organa da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH”, br.12/03, 34/03 65/13);
 10. potpisana izjava kandidata ovjerena od nadležnog općinskog organa da nije u sukobu interesa prema odredbama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH i Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH, odnosno da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik;
 11. potpisana izjava kandidata ovjerena od nadležnog općinskog organa da ne vrši funkciju predsjednika ili člana Nadzornog odbora ili Uprave drugog društva ili institucije;
 12. potpisana izjava kandidata ovjerena od nadležnog općinskog organa da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje poslova iz nadležnosti izvršnog direktora za tehničke poslove;
 13. diploma o završenoj visokoj stručnoj spremi (VSS /VII stepen) odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje sa 240 ECTS bodova), ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, fakultet tehničkog smjera. Za diplome koje su stečene u inostranstvu nakon 06.04.1992. godine potrebna je nostrifikacija (fakultet tehničkog smjera);
 14. potvrda o radnom iskustvu u trajanju od najmanje 3 (tri) godine u struci izdata od strane poslodavca (dokumenat treba sadržavati stručnu spremu u okviru tog radnog mjesta, naziv, opis radnog mjesta i perioda radnog angažmana te ostali relevantni podaci potrebni za dokazivanje radnog iskustva);
 15. program rada i razvoja preduzeća u mandatnom periodu u pisanoj formi (potpisan);
 16. dokaz o poznavanju rada na računaru (potvrde, uvjerenje, certifikat i/ili drugi dokumenat koji može poslužiti kao dokaz za ispunjenje navedenog uslova);
 17. dokaz o posjedovanju vozačke dozvole “B” kategorije.

 

Napomena:Izjave o ispunjavanju općih uslova (dio A), tačke  5., 6., 8., 9., 10, 11. i 12.), kandidati mogu dostaviti pojedinačno ili cjelovito.

Pored naprijed navedene dokumetacije, kandidat koji bude izabran na poziciju izvršnog direktora za tehničke poslove dužan je prije stupanja na dužnost dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

 1. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti – Ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove kojim dokazuje opštu zdravstvenu sposobnost (uvjerenje ne smije biti starije od 6 mjeseci);
 2. Uvjerenje nadležnog suda da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prijestup nespojiv s dužnošću u Upravi preduzeća 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne (uvjerenje ne smije biti starije od šest mjeseci);
 3. Uvjerenje o nekažnjavanju izdato od nadležnog organa (uvjerenje ne smije biti starije od šest mjeseci);
 4. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog organa (uvjerenje ne smije biti starije od šest mjeseci).

Lični podaci o učesnicima u javnom konkursu su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Sl. glasnik BiH“, br.49/06, 76/11 i 89/11).

V

Način izbora:

Odluku o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje izvršnog direktora za tehničke poslove donosi Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Komunalno” d.o.o. Breza. Postupak izbora kandidata za poziciju izvršnog direktora za tehničke poslove Javnog preduzeća „Komunalno” d.o.o. Breza, po javnom konkursu provodi Konkursna komisija koja pregleda sve blagovremeno prispjele prijave, sastavlja listu kandidata koji su ušli u uži izbor najboljih kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje, poziva  sve kandidate koji su ušli u uži izbor na intervju (pozvani kandidati koji ne pristupe na zakazani intervju, smatraće se da su odustali od kandidature). Nakon obavljenog intervjua, Konkursna komisija predlaže Nadzornom odboru rang-listu s najboljim kandidatima na daljnji nadležni postupak. Konačan izbor i imenovanje izvršnog direktora za tehničke poslove vrši Nadzorni odbor. Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, neće biti uzeti u razmatranje u daljnjem postupku izbora i imenovanja izvršnog direktora za tehničke poslove preduzeća. Konkursna komisija zadržava pravo provjere svih podataka iz izjava i drugih dokumenata kandidata.

VI

Nadzorni odbor većinom glasova, na osnovu javnog konkursa bira izvršnog direktora za tehničke poslove koji po menadžerskim znanjima i iskustvu najbolje odgovara za izvršenje operativnih i poslovnih potreba preduzeća.

VII

Rok za podnošenje prijava  kandidata  je 15 (petnaest) dana, računajući od prvog narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, dnevnom listu „Oslobođenje”, web stranici Javnog preduzeća „Komunalno” d.o.o. Breza, web stranici Općine Breza i web stranici JU Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona.

Rok za podnošenje prijava računa se od zadnje objave.

 

VIII

Prijavu s traženom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučeno poštom na adresu:

Javno preduzeće „Komunalno” d.o.o. Breza

ul.ZAVNOBiH-a br.6

71370 Breza

 

Konkursna komisija za provođenje postupka izbora kandidata za poziciju izvršnog direktora za tehničke poslove Javnog preduzeća „Komunalno” d.o.o. Breza s naznakom:

„Prijava na javni konkurs za izbor i imenovanje izvršnog direktora za tehničke poslove Javnog preduzeća „Komunalno” d.o.o. Breza

– NE OTVARATI”

IX

U slučaju da kandidat koji bude izabran za izvršnog direktora za tehničke poslove ne dostavi Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti-ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove, Uvjerenje nadležnog suda da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prijestup nespojiv s dužnošću u Upravi preduzeća 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne, Uvjerenje o nekažnjavanju izdato od nadležnog organa i Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog organa, njegova prijava će se odbaciti kao nepotpuna.

 

X

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Preduzeće neće kandidatima vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

 

Broj: 2996/21                                                                                                            Predsjednik Nadzornog odbora

Breza, 22.11.2021. godine.                                                                                               _________________                                                                                                                                                                     ma. Ermin Likić, dipl. ing. maš.