JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

PONOVNI JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća „Komunalno” d.o.o. Breza PONOVNI JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća „Komunalno” d.o.o. Breza
Na osnovu člana 263. stav (3) Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH“, br.81/15 i 75/21), a u vezi s članom 303. stav (1)... PONOVNI JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća „Komunalno” d.o.o. Breza

Na osnovu člana 263. stav (3) Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH“, br.81/15 i 75/21), a u vezi s članom 303. stav (1) istog Zakona, člana 12. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br.08/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br.12/03, 34/03 i 65/13), člana 42. stav (3) Statuta Javnog preduzeća „Komunalno” d.o.o. Breza, br.1157-07-05-33-2./18 od 07.05.2018. godine i Odluke Nadzornog odbora o raspisivanju Ponovnog Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća „Komunalno” d.o.o. Breza, broj:1091-29-04-XXIII-V-E-1./22 od 29.04.2022. godine, na prijedlog Konkursne komisije za izbor kandidata za poziciju direktora Javnog preduzeća „Komunalno”d.o.o.Breza, a u skladu člana 2. stav 2. alineja 1. Odluke Nadzornog odbora o imenovanju Konkursne komisije, broj: 3247-02-12-XXXIII-V-5./22 od 02.12.2022. godine, Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Komunalno” d.o.o. Breza, raspisuje:                                                                                                   

PONOVNI JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća „Komunalno” d.o.o. Breza

I

Objavljuje se Ponovni Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća „Komunalno” d.o.o. Breza, na mandatni period od 4 (četiri) godine.

S izabranim kandidatom zaključuje se menadžerski ugovor kojim će se urediti prava i obaveze direktora, plaća i ostale naknade u skladu s važećim propisima.

Cijeli tekst Javnog konkursa u prilogu

PONOVNI-JAVNI-KONKUR-ZA-DIREK