JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

JAVNI OGLAS  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci uz uslov probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca JAVNI OGLAS  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci uz uslov probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca
Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Sl. novine FBiH” br.26/16 i 89/18), odredaba Pravilnika o radu JP „Komunalno” d.o.o. Breza, broj:3631-21-11-32-2./17 od 21.11.2017.godine... JAVNI OGLAS  za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci uz uslov probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Sl. novine FBiH” br.26/16 i 89/18), odredaba Pravilnika o radu JP „Komunalno” d.o.o. Breza, broj:3631-21-11-32-2./17 od 21.11.2017.godine s Odlukama o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JP„Komunalno”d.o.o.Breza, br.286-31-01-XIX-5./19 od 31.01.2019. godine, br.1282-26-04-XXII-2./19 od 26.04.2019. godine i br.1604-02-06-26-5./20 od 02.06.2020. godine, Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, br.8/19, 6/20 i 19/20), Zaključka Nadzornog odbora, broj:1222-26-05-V-5./22 od 26.05.2022. godine i Odluke o potrebi prijema radnika u radni odnos na određeno vrijeme, broj:04-2-1356/22 od 30.05.2022. godine, Javno preduzeće „Komunalno” d.o.o. Breza, raspisuje

JAVNI OGLAS
 za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci uz uslov probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca

JP Komunalno” d.o.o. Breza raspisuje Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci uz uslov probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca, na sljedeća radna mjesta:

1.”Radnik na prikupljanju, utovaru i odvozu komunalnog otpada”…………………………………….2 (dva) izvršioca    

Opis poslova i radnih zadataka: radi na utovaru i odvozu komunalnog otpada. Obavlja poslove čišćenja divljih deponija. Obavlja poslove pomoćnog radnika na odvozu otpada kako u gradskom području, tako i u selima i zaseocima. Dužan je da vodi računa o posudama za odlaganje komunalnog otpada, vodi računa o sredstvima sa kojima obavlja poslove. Vodi računa o provođenju postupaka i mjera PPZ i zaštite na radu. U zimskom periodu po potrebi radi na raščišćavanju snijega sa javnih i drugih površina, te radi i druge poslove po nalogu grupovođe.

Osnovna plata radnog mjesta iznosi: 543,00 KM i uslova rada 5%…

Tekst JAVNOG OGLASA mozete preuzeti na sljedećem linku: