JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Obavijest o odvojenom prikupljanju otpada Obavijest o odvojenom prikupljanju otpada
Poštovani, S ciljem zaštite životne sredine i smanjenja količine čvrstog otpada odloženog na deponiju obavještavamo korisnike naših usluga da Javno preduzeće „Komunalno“ d.o.o. Breza,... Obavijest o odvojenom prikupljanju otpada

Poštovani,

S ciljem zaštite životne sredine i smanjenja količine čvrstog otpada odloženog na deponiju obavještavamo korisnike naših usluga da Javno preduzeće „Komunalno“ d.o.o. Breza, od 01.12. 2021. godine počinje s odvojenim prikupljanjem komunalnog otpada.

Otpad koji će se odvojeno prikupljati je pepeo/lug, mješoviti komunalni otpad i ambalažni otpad.

Odvajanje pepela/luga

Molimo Vas da pepeo/lug odvajate u kvalitetnije vreće ili na posebnu lokaciju u svojoj parceli s tim da napominjemo da odabrana lokacija mora imati nesmetan pristup građevinskoj mašini – skip. Lug/pepeo koji bude uredno odvojen i ostavljen na ivici parcele ili posjeda će se odvoziti u toku mjeseca s tim da će korisnici biti blagovremeno obaviješteni iz kojih naselja će se naredne sedmice odvoziti lug/pepeo jer se neće odvoziti istog dana kada i mješoviti komunalni otpad.

U užoj gradskoj sredini molimo građane da lug/pepeo odlažu pored kontejnera.

Upozoravamo korisnike da posude u kojima bude pomiješan kućni komunalni otpad s pepelom, od 01.12.2021. godine, nećemo isprazniti i voziti na deponiju.

 

Odvajanje ambalažnog otpada

Molimo korisnike da u jednu posudu ili vreću odvajaju papir, plastičnu i staklenu ambalažu te istu ostave pored vreće za mješoviti komunalni otpad.

Odvoz ambalažnog otpada vršit će posebno vozilo istog dana.

U užoj gradskoj sredini i naseljima gdje su postavljeni kontejneri za selektivno odlaganje ambalažnog otpada (plavi kontejner – plastika, žuti – papir i zeleni kontejner – staklo) molimo građane da ambalažu odlažu u iste kako bi imali zdraviji, čišći i sigurniji okoliš.

S poštovanjem.