JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Obavještenje za korisnike usluga JP ”Komunalno”d.o.o. Breza. Obavještenje za korisnike usluga JP ”Komunalno”d.o.o. Breza.
Obavještavamo sve korisnike naših usluga koji nisu izmirili dva posljednja ili više računa za komunalne usluge, da je JPK Breza u skladu sa zaključkom... Obavještenje za korisnike usluga JP ”Komunalno”d.o.o. Breza.

Obavještavamo sve korisnike naših usluga koji nisu izmirili dva posljednja ili više računa za komunalne usluge, da je JPK Breza u skladu sa zaključkom Nadzornog odbora, pokrenulo postupak prinudne naplate putem advokata i suda, do potpune naplate dugovanja.

Ovim putem molimo sve korisnike koji imaju dugovanja prema JPK BREZA, koja otežavaju rad firme i pružanje adekvatnih komunalnih usluga, u vrijeme pandemije korona virusa, građanima koji svoje usluge savjesno i redovno izvršavaju, da svoja dugovanja izmire najkasnije do 1.9.2020 godine i na taj način izbjegnu plaćanje visokih sudskih troškova i troškova izvršenja na ličnim primanjima ili popisom i prodajom pokretne i nepokretne imovine.

Menadžment JPK Breza je spreman da sa dužnicima za komunalne usluge sklopi sporazum o plaćanju duga na rate uz obavezu plaćanja budućih redovnih računa, te se svi takvi pozivaju da do 1.9. 2020 godine dođu u Pravnu službu preduzeća radi dogovora o plaćanju.

U suprotnom,  JPK Breza nakon isteka navedenog roka pokreće isključenja korisnika i sudske postupke putem advokata uz obavezu plaćanja sudskih troškova od strane dužnika. Na ovaj način,  JPK želi popraviti štetu u finansijskom poslovanju i obezbijediti redovno pružanje komunalnih usluga korisnicima koji svoje obaveze izmiruju na vrijeme,  te dovesti u ravnopravan položaj sve korisnike komunalnih usluga na našoj općini.

Ovim putem,  JPK Breza,  zahvaljuje se svima koji svoje komunalne usluge plaćaju blagovremeno i savjesno izvršavaju svoje obaveze.

S poštovanjem!