JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

PONOVNI JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća „Komunalno” d.o.o. Breza PONOVNI JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća „Komunalno” d.o.o. Breza
Na osnovu člana 263. stav (3) Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH“, br.81/15 i 75/21), a u vezi s članom 303. stav (1)... PONOVNI JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća „Komunalno” d.o.o. Breza

Na osnovu člana 263. stav (3) Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH“, br.81/15 i 75/21), a u vezi s članom 303. stav (1) istog Zakona, člana 12. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br.08/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br.12/03, 34/03 i 65/13), člana 42. stav (3) Statuta Javnog preduzeća „Komunalno” d.o.o. Breza, br.1157-07-05-33-2./18 od 07.05.2018. godine i Odluke Nadzornog odbora o raspisivanju Ponovnog Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća „Komunalno” d.o.o. Breza, broj: 359-15-02-XV-V-1./22 od 15.02.2022. godine, na prijedlog Konkursne komisije za provođenje postupka izbora kandidata za poziciju direktora Javnog preduzeća „Komunalno”d.o.o.Breza, a u skladu člana 2. stav 2. alineja 1. Odluke Nadzornog odbora o imenovanju Konkursne komisije, broj: 359-15-02-XV-V-2./22 od 15.02.2022. godine, Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Komunalno” d.o.o. Breza, raspisuje:

 

PONOVNI JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora 

Javnog preduzeća „Komunalno” d.o.o. Breza

 

I

Objavljuje se Ponovni Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća „Komunalno” d.o.o. Breza, na mandatni period od 4 (četiri) godine.

S izabranim kandidatom zaključuje se menadžerski ugovor kojim će se urediti prava i obaveze direktora, plaća i ostale naknade u skladu s važećim propisima.

II

Opis pozicije direktora Javnog preduzeća „Komunalno” d.o.o. Breza:

Uz pripadajuće nadležnosti i odgovornosti iz domena Uprave preduzeća, direktor ima nadležnost i odgovornost i za sljedeće poslove:

 • predsjedava Upravom;
 • organizuje rad i rukovodi poslovanjem Preduzeća;
 • zastupa i predstavlja Preduzeće u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu, bez ograničenja ovlaštenja;
 • predlaže razvojnu i poslovnu politiku Preduzeća;
 • odgovara za zakonitost poslovanja i rada u Preduzeću;
 • predlaže i poduzima mjere, izdaje naloge i uputstva, kojima se osigurava funkcionisanje i sigurnost Preduzeća;
 • samostalan je u okviru svojih isključivih nadležnosti utvrđenih zakonom i Statutom, a za svoj rad odgovara Nadzornom odboru Preduzeća i Osnivaču;
 • donosi pojedinačne akte u skladu s općim aktima Preduzeća;
 • izvršava i osigurava provođenje odluka organa Preduzeća;
 • dostavlja informacije na zahtjev organa Preduzeća;
 • odlučuje o potrebi za radom i raspoređivanju radnika;
 • odlučuje o razvoju ljudskih resursa, edukaciji, o potrebi zapošljavanja novih radnika, u skladu sa planovima poslovanja;
 • potpisuje akte koje donosi Uprava;
 • odlučuje o službenim putovanjima izvršnog direktora za tehničke poslove i radnika;
 • odlučuje o pravima i odgovornostima radnika u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorima i pravilnicima;
 • vrši raspodjelu poslova i izdaje naloge i smjernice za izvršavanje poslova i zadataka;
 • organizuje radne grupe-komisije radi izrade određenih studija, analiza, elaborate, programskih i drugih projekata iz rada i poslovanja Preduzeća;
 • stara se o blagovremenoj i valjanoj pripremi sjednica i materijala za sjednicu Skupštine, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju Preduzeća;
 • podnosi izvještaje o javnoj nabavci Odboru za reviziju i Nadzornom odboru;
 • priprema i izrađuje prijedloge odgovarajućih Odluka sa obrazloženjima o kojima raspravlja i odlučuje Skupština, Nadzorni odbor i Odbor za reviziju Preduzeća;
 • zaključuje ugovore i poduzima druge pravne radnje u skladu sa zakonom;
 • obavlja i druge poslove neophodne za poslovanje Preduzeća, u skladu sa zakonom.

III

Kandidat koji aplicira za poziciju direktora u JP „Komunalno” d.o.o. Breza, mora ispunjavati opće i posebne uslove.

A) Opći uslovi su:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 2. da je osoba starija od 18 (osamnaest) godina;
 3. da je osoba mlađa od 65 (šezdesetpet) godina na dan imenovanja;
 4. da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova pozicije za koju se kandiduje;
 5. da nije otpušten iz državne službe, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta), u periodu od 3 (tri) godine prije dana objavljivanja ovog konkursa;
 6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine);
 7. da nije osuđivan za krivično djelo i za prekršaj nespojiv s dužnošću u Upravi preduzeća 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne, prije dana objavljivanja ovog konkursa;
 8. da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti Uprave preduzeća;
 9. da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH”, br.12/03, 34/03 65/13);
 10. da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu odredaba Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH („Službeni glasnik BiH”, br.16/02,12/04, 63/08 i 18/12) i Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH („Službene novine FBiH”, br.70/08);
 11. da ne vrši funkciju predsjednika ili člana Nadzornog odbora ili Uprave drugog društva ili institucije;
 12. da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje poslova iz nadležnosti direktora.

B) Posebni uslovi su:

 1. da ima završenu visoku stručnu spremu (VSS /VII stepen) odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje sa 240 ECTS bodova), ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, fakultet tehničkog ili društvenog smjera;
 2. da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci;
 3. da u pisanoj formi ponudi program rada i razvoja preduzeća u mandatnom periodu (potpisan);
 4. da ima iskustvo i stručnost u oblastima od značaja za rad i poslovanje preduzeća (navedeni uslov provjerit će se putem intervjua);
 5. poznavanje rada na računaru;
 6. da posjeduje vozačku dozvolu “B” kategorije.

IV

Uz potpisanu prijavu na Ponovni Javni konkurs kandidati su obavezni dostaviti originale ili ovjerene fotokopije dokumenata, ne starije od 6 (šest) mjeseci kojima se dokazuje ispunjavanje traženih općih i posebnih uslova i to:

 1. CV (biografija), adresa i kontakt telefon ili e-mail;
 2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 (šest) mjeseci pri čemu se navedeni rok računa od dana izdavanja uvjerenja od strane nadežnog organa do dana predaje prijave na ovaj javni konkurs);
 3. izvod iz matične knjige rođenih;
 4. ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova pozicije za koju se kandiduje (ljekarsko uvjerenje dostavlja kandidat koji bude izabran);
 5. potpisana izjava kandidata ovjerena od nadležnog općinskog organa da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od 3 (tri) godine od dana objavljivanja ovog konkursa;
 6. potpisana izjava kandidata ovjerena od nadležnog općinskog organa da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;
 7. uvjerenje nadležnog suda da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prijestup nespojiv s dužnošću u Upravi preduzeća 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme    zatvorske kazne, prije dana objavljivanja ovog konkursa;
 8. potpisana izjava kandidata ovjerena od nadležnog općinskog organa da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti Uprave preduzeća u kojoj se kandiduje;
 9. potpisana izjava kandidata ovjerena od nadležnog općinskog organa da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH”, br.12/03, 34/03 65/13);
 10. potpisana izjava kandidata ovjerena od nadležnog općinskog organa da nije u sukobu interesa prema odredbama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH i Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH, odnosno da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik;
 11. potpisana izjava kandidata ovjerena od nadležnog općinskog organa da ne vrši funkciju predsjednika ili člana Nadzornog odbora ili Uprave drugog društva ili institucije;
 12. potpisana izjava kandidata ovjerena od nadležnog općinskog organa da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje poslova iz nadležnosti;
 13. diploma o završenoj visokoj stručnoj spremi (VSS /VII stepen) odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje sa 240 ECTS bodova), ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, fakultet tehničkog ili društvenog smjera. Za diplome koje su stečene u inostranstvu nakon 06.04.1992. godine potrebna je nostrifikacija (fakultet tehničkog ili društvenog smjera);
 14. potvrda o radnom iskustvu u trajanju od najmanje 5 (pet) godina u struci izdata od strane poslodavca (dokumenat treba sadržavati stručnu spremu u okviru tog radnog mjesta, naziv, opis radnog mjesta i perioda radnog angažmana te ostali relevantni podaci potrebni za dokazivanje radnog iskustva);
 15. program rada i razvoja preduzeća u mandatnom periodu u pisanoj formi (potpisan);
 16. dokaz o poznavanju rada na računaru (potvrde, uvjerenje, certifikat i/ili drugi dokumenat koji može poslužiti kao dokaz za ispunjenje navedenog uslova);
 17. dokaz o posjedovanju vozačke dozvole “B” kategorije.

Napomena: Izjave o ispunjavanju općih uslova (dio A), tačke 5., 6., 8., 9., 10, 11. i 12.), kandidati mogu dostaviti pojedinačno ili cjelovito.

Pored naprijed navedene dokumetacije, kandidat koji bude izabran na poziciju direktora dužan je prije stupanja na dužnost dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

 1. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti – Ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove kojim dokazuje opštu zdravstvenu sposobnost (uvjerenje ne smije biti starije od 6 mjeseci);
 2. Uvjerenje o nekažnjavanju izdato od nadležnog organa (uvjerenje ne smije biti starije od šest mjeseci);
 3. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog organa (uvjerenje ne smije biti starije od šest mjeseci).

Lični podaci o učesnicima u Ponovnom Javnom konkursu su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Sl. glasnik BiH“, br.49/06, 76/11 i 89/11).

V

Način izbora:

Odluku o raspisivanju Ponovnog Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora donosi Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Komunalno” d.o.o. Breza. Postupak izbora kandidata za poziciju direktora Javnog preduzeća „Komunalno” d.o.o. Breza, po Ponovnom Javnom konkursu provodi Konkursna komisija koja pregleda sve blagovremeno prispjele prijave, sastavlja listu kandidata koji su ušli u uži izbor najboljih kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje, poziva sve kandidate koji su ušli u uži izbor na intervju (pozvani kandidati koji ne pristupe na zakazani intervju, smatraće se da su odustali od kandidature).

Nakon obavljenog intervjua, Konkursna komisija predlaže Nadzornom odboru rang-listu s najboljim kandidatima na daljnji nadležni postupak. Konačan izbor i imenovanje direktora vrši Nadzorni odbor.

Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, neće biti uzeti u razmatranje u daljnjem postupku izbora i imenovanja direktora preduzeća.

Konkursna komisija zadržava pravo provjere svih podataka iz izjava i drugih dokumenata kandidata.

VI

Nadzorni odbor većinom glasova, na osnovu Ponovnog Javnog konkursa bira direktora koji po menadžerskim znanjima i iskustvu najbolje odgovara za izvršenje operativnih i poslovnih potreba preduzeća.

VII

Rok za podnošenje prijava kandidata je 15 (petnaest) dana, računajući od prvog narednog dana od dana objavljivanja Ponovnog Javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, dnevnom listu „Oslobođenje”, web stranici Javnog preduzeća „Komunalno” d.o.o. Breza, web stranici Općine Breza i web stranici JU Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona.

Rok za podnošenje prijava računa se od zadnje objave.

VIII

Prijavu s traženom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučeno poštom na adresu:

Javno preduzeće „Komunalno” d.o.o. Breza

ul.ZAVNOBiH-a br.6

71370 Breza

Konkursna komisija za provođenje postupka izbora kandidata za poziciju direktora Javnog preduzeća „Komunalno” d.o.o. Breza s naznakom:

„Prijava na Ponovni Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća „Komunalno” d.o.o.  Breza

– NE OTVARATI”

IX

U slučaju da kandidat koji bude izabran za direktora ne dostavi Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti-ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove, Uvjerenje o nekažnjavanju izdato od nadležnog organa i Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog organa, njegova prijava će se odbaciti kao nepotpuna.

X

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Preduzeće neće kandidatima vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

 

Zamjenik predsjednika

Nadzornog odbora

Broj: _______                                                                                                          _________________

Breza, 17.02.2022. godine.                                                                                                 Adnan Avdukić